เกี่ยวกับเขื่อน

1

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากมูลถูกจัดอยู่ในแผนพัฒนาไฟฟ้าของ กฟผ. ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (2530-2540) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ กฟผ. ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 เริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2533 งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2537
เขื่อนปากมูลสร้างปิดกั้นแม่น้ำมูลที่เกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือหัวเห่ว อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากจังหวัดไปตามลำน้ำประมาณ 82.5 กิโลเมตร และห่างจากปากแม่น้ำมูลที่ไหลลงแม่น้ำโขงประมาณ
6 กิโลเมตร

6

ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า

ลักษณะเขื่อน

เขื่อนปากมูลเป็นเพียงเขื่อนทดน้ำ ลักษณะเหมือนฝายน้ำล้นไม่ใช่เขื่อนกักเก็เกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือ้ำ สร้างด้วยคอนกรีตบดอัดแน่น ความสูง17 เมตร ยาว 300 เมตร สันเขื่อนกว้าง 6 เมตร ระดับสันเขื่อน 111 เมตร เหนือระดัเกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือ้ำทะเลปานกลาง(รทก.) อาคารระบายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบ่งช่องทางระบายน้ำ 8 ช่อง ติดตั้งประตูควบคุมน้ำแบบเหล็กบานโค้งขนาดกว้าง 22.5 เมตร สูง 14.75 เมตร อัตราการระบายน้ำสุุงสุด 18,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

5

โรงไฟฟ้า

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทอดยาวไปตามแนวเขื่อนด้วยความยาว 72 เมตร ภายในติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4 เครื่อง แต่ละเครื่องมีกำลังผลิตเครื่องละ 34,000 กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 136,000 กิโลวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลียปีละ ประมาณ 280 ล้านหน่วย

ประโยชน์

1. การชลประทาน ทำให้ลำน้ำมูลเหนือเขื่อน ซึ่งมีความยาว 150 กิโลเมตร มีน้ำสมบูรณ์
เป็นประโยชน์ต่อพื่อที่เกษตรกรรม
2. ประมง กฟผ.ได้จัดทำบันไดปลาโจน และก่อสร้างศูนย์เพาะพันธ์ปลาเกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือ เพื่อช่วยพัฒนาการประมงในลำน้ำเหนือเขื่อนให้เหมาะสม
3. สนับสนุนฌครงการ โขง ชี มูล ซึ่งเป็นการสูเกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือ้ำจากแม่น้ำโขงเกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือมาถึงตอนเกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือของอีสาน เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรในภาคอีสานลุ่มน้ำชีและลุม่น้ำมูล น้ำส่วนหนึ่งที่เหลือใช้จากพื้นที่การเกษตร เมื่อปล่อยออกจากเขื่อนปากมูล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าได้ประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย
4. สันเขื่อนปากมูลเป็นเส้นทางสัญจร แก่ราษฎรที่ใช้เส้นทางเชื่อมระหว่าง อำเภอโขงเจียม ไปยังอำเภอสิรินธร
5. เป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี
6. ช่วยเสริมกำลังผลิตไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีความมั่นคง
7. บรรเทาผลการกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชน กฟผ.ได้ปรับลดขนาดโครงการฯ ลง โดยย้ายที่ตั้งตัวเขื่อนมาอยู่ทางเหนือน้ำประมาณ 1.5 กิโลเมตร ที่เกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือหัวเห่ว และลดระดับกักเก็เกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือ้ำมาอยู่ที่ระดับ 108 เมตร (รทก.) กำลังผลิตไฟฟ้าจากเดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้ 300,000 กิโลวัตต์ ลดลงเหลือเพียง 136,000 กิโลวัตต์ ทำให้แก่งตะนะ วัดดอนธาตุ และ
แก่งสะพือ ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

จัดทำโดย : หพน-ผ []