เกี่ยวกับเขื่อน

4

 

ในอดีตแม้ว่ารัฐบาลได้เร่งพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้า และดำเนินการแล้วเสร็จถึง 2 โครงการ คือโครงการก่อสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ที่จังหวัดขอนแก่นและเขื่อนน้ำพุงที่จังหวัดสกลนคร แต่พลังงานไฟฟ้าจากทั้งสองโครงการยังไม่ครอบคลุมไปทั่วภูมิภาค เพราะอีกหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ยังประสบกับภาวะขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากการเดินเครื่องดีเซลขนาดเล็ก ซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูงและราคาที่ประชาชน เกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือไฟนั้นแพงกว่าที่จ่ายจากระบบหลักของประเทศ นอกจากนี้ความต้องการไฟฟ้าในภูมิภาคนี้ได้เพิ่มเกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถืออย่างต่อเนื่อง จนเกือบจะเกินขีดความสามารถของโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมหากไม่เร่งดำเนินการก่อสร้างเขื่อนสิรินธรให้ทันการ จะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบกับภาวะขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าอย่างรุนแรง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคนี้ทำให้การพัฒนาก้าวหน้าไปได้ช้ากว่าที่ควร ดังนั้น รัฐบาลจึงมอบหมายให้การพลังงานแห่งชาติ(ปัจจุบันคือ กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน) ดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2511 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน2515 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือ(กฟผ.) ได้รับมาดำเนินการต่อ

22

ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า

เขื่อนสิรินธรเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว สร้างปิดกั้นลำน้ำลำโดมน้อย อันเป็นสาขาของแม่น้ำมูล ที่บริเวณแก่งแซน้อยตำบลนิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตัวเขื่อนมีความสูง 42 เมตร ยาว 940 เมตร สันเขื่อนกว้าง 7.5 เมตร มีพื้นที่อ่างเก็เกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือ้ำ 288 ตารางกิโลเมตร สามารถกักเก็เกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือ้ำได้ 1,966.5 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับกักเก็เกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือ้ำสูงสุด 142.2 เมตร จากระดัเกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือ้ำทะเลปานกลาง(รทก)

การก่อสร้างโรงไฟฟ้า

anigif

ได้เริ่มเกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือในเดือนมิถุนายน 2511 ระยะแรกแล้วเสร็จในปี 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระนาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ขนานนามเขื่อนว่า"เขื่อนสิรินธร" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2514

อาคารโรงไฟฟ้า

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่เหนือระดับพื้นดิน 1 ชั้นส่วนอีก 4 ชั้นอยู่ใต้ระดับพื้นดิน ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 12,000 กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 36,000 กิโลวัตต์ ภายในอาคารประกอบด้วยห้องทำ งานและห้องควบคุม ปัจจุบันสามารถควบคุมการเดินเครื่องได้ทั้งที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร และที่ศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น

 

ประโยชน์
1. ผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้ปีละประมาณ 90 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าใน
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออก
2. การชลประทาน ช่ายการเพาะปลุกในพื้นที่การเกษตรประมาณ 150,000 ไร่
3. บรรเทาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
4. การประมง อ่างเก็เกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือ้ำเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา น้ำจืดขนาดใหญ่ สร้างรายได้ให้ราษฎรบริเวณรอบอ่างเก็เกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือ้ำ
5. การคมนาคม เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำและเกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือค้าเกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือ
6. การท่องเที่ยว เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเกิดการขยายตัวด้านเกมส์ยิงปลา|FishingMasterเกมยิงปลาบนมือถือท่องเที่ยว

 

จัดทำโดย : หพน-ผ []